Vedtægter

Vedtægter for musikforeningen Hørerøret

§1 Navn & hjemsted
A: Foreningens navn er foreningen HØRERØRET
B: Foreningens hjemsted er Morsø Kommune, nærmere bestemt sydøst Mors

§2 Formål
Foreningens formål er på almennyttig og velgørende vis at skabe aktivitet og dialog på sydøstmors mellem et lyttende, musikalsk nysgerrigt og interesseret, publikum. Endvidere er det hensigten at skabe initiativ og virkelyst således at området fremstår attraktivt med sin egen skarpe profil!
Overskuddet ved foreningens aktiviteter fordeles mellem de lokale foreninger, der bakker op om foreningens arbejde og arrangementer. Fordelingen af overskuddet sker i forhold til hvert enkelt arrangement, der har sit eget isolerede budget og regnskab. Hver enkel forening kan vælge at koncentrere sin opbakning i et enkelt konkret arrangement og således få tildelt evt. overskud/underskud herfra. Alternativt kan en forening vælge ar bakke op om foreningen Hørerørets arbejde for et helt år af gangen, og således på tilsvarende vis få del i årets samlede overskud/underskud.
For hver støttende forening udarbejdes der således aftale afhængig af ovenstående valg. I denne aftale fremgår hvorledes overskuddet fordeles.

§3 Medlemmer
A: Foreningens aktiviteter henvender sig i første række til mennesker med interesse for musikalske oplevelser.
B: Alle der kan tilslutte sig foreningens formål, kan søge optagelse som støttemedlem. Støttemedlemmer kan ikke få del i foreningens overskud.
C: Foreninger kan tegne et foreningsmedlemskab, der er en betingelse for at deltage og få del af overskuddet i et af foreningen Hørerørets arrangementer. Bestyrelsen skal godkende det enkelte foreningsmedlemskab.

§4 Kontingent
Kontingent og opkrævningsform fastsættes af generalforsamlingen.

§5 Udelukkelse
A: Hvis et foreningsmedlem ikke fornyer sit årskontingent, opløses medlemskabet.
B: Et medlem kan af bestyrelsen udelukkes fra foreningen, hvis medlemmet ved omtale eller handling skader foreningens interesser eller anseelse.

§6 Foreningens ledelse
A: Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse på mindst 3 medlemmer, der vælges årligt på generalforsamlingen. Genvalg kan finde sted.
B: Bestyrelsen konstituerer sig selv
C: Generalforsamlingen vælger hvert år 1 suppleant.
D: Bestyrelsen fastsætter selv sin dagsorden og er beslutningsdygtig når formand, eller i dennes fraværd næstformand, og kasserer er til stede
E: Bestyrelsen nedsætter de nødvendige udvalg, men udvalgets formand skal være et medlem af bestyrelsen.

§7 Regnskab
Regnskabsåret er 1. januar til 31. december. Første regnskabsår 7. august 2006 til 31. december 2006.

§8 Forpligtelser
For foreningens forpligtelser hæfter alene dennes formue, og ingen andre har noget personligt ansvar for foreningens forpligtelser.

§9 Revision
A: Den ordinære generalforsamling vælger 1 revisor for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

§10 Generalforsamling
A: Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
B: Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned.
C: Generalforsamlingen bekendtgøres (blad, mail, hjemmeside, fremsendes)
D: Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel.
E: Afstemning foregår ved håndsoprækning. Dog skal afstemninger foregå skriftligt, når mindst 25% af de fremmødte anmoder herom.
F: Alle afgørelser træffes ved simpelt flertal. Lovligt indvarslet. generalforsamling er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer.
G: Der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt.
H: Bestyrelsesmedlemmer af foreningen Hørerøret har hver en stemme, dog samlet højest 2 stemmer. Medlemsforeninger af foreningen Hørerøret har hver én stemme på generalforsamlingen. Støttemedlemmer har ikke stemmeret på generalforsamlingen.
I: Dagsorden på den ordinære generalforsamling er følgende:
   1. Valg af dirigent
   2. Valg af referant
   3. Valg af revisor og 1 revisorsuppleant
   4. Årsberetning
   5. Årsregnskab
   6. Indkomne forslag
   7. Budget for næste år
   8. Valg til bestyrelse og 2 suppleanter
   9. Eventuelt
J: Forslag, der ønskes behandlet på genereralforsamlingen, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
K: Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes når bestyrelsen finder anledningen hertil og skal tillige finde sted, når mindst 25% af medlemmerne skriftligt begærer det.

§11 Vedtægtsændringer
Ved vedtægtsændringer skal 2/3 af samtlige medlemmer stemme for. Er 2/3 af medlemmerne ikke til stede, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor en vedtægtsændring kræver at 2/3 af de fremmødte stemmer herfor.

§12 Foreningens opløsning
A: Bestemmelser om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt generalforsamling.
B: Til foreningens opløsning kræves 2/3 af samtlige medlemmer stemmer herfor. Er 2/3 af medlemmerne ikke til stede, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor foreningen kan opløses, såfremt 2/3 af de fremmødte stemmer herfor.
C: Foreningens midler skal ved opløsning anvendes til velgørende formål, der ligger i tråd med foreningens formål.

Stiftelsesdokument underskrevet Sydøst Mors
den 7. august 2006
 Til stede:
 Ljørslev Ørding Idrætsforening
 Sydmors IF
 Sillerslev Bådelaug
 Ørding Friskole
 Ljørslev Ørding Beboerforening

Velkommen til Danmarks hyggeligste koncertarrangement - Sommerkoncert ved Årbækmølle Strand på Mors